Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. z 2016 r., Nr 119 str. 1 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, 05-500, przy ul. Świętojańskiej 5A, adres e-mail: biuro@sfinks.pl, nr telefonu: (+48) 22 7027100 (Organizator Programu),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@sfinks.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingowych i promocyjnych na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy,
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, w tym Partnerzy Organizatora Programu, dostawcy usług zaopatrujący Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, o ile skorzystanie z ich usług jest niezbędne do realizacji Zamówienia, oraz inne Spółki z Grupy Kapitałowej Sfinks Polska,
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem, oraz prawo do przenoszenia danych,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością rozpatrzenia reklamacji lub zgłoszenia.
;